Danh sách cán bộ Phòng GD&ĐT Bù Gia Mập

Dương Viết Hải

STT Họ và tên  Chức vụ Phụ trách Ngày sinh Di động Địa chỉ email 

 
1 Dương Viết Hải Trưởng phòng
Phụ trách chung 15/08/1965  
0984.844.733  
 viethaibp@gmail.com 
2 Phan Tấn Lãm    
 Phó trưởng phòng Mầm non, XMC-PCGD, GDTX-CN 
13/10/1961 
0918.382.630  phantanlampgd@gmail.com 
3 Lê Văn Công  Phó trưởng phòng
THCS, Khảo thí KĐCL, thi đua - khen thưởng  
22/03/1968 
0983.779.308  levancongpgd@gmail.com
4 Đặng Hữu Khoái
Phó trưởng phòng  Tiểu học, TDTT, Đoàn - đội, pháp chế 
15/10/1975 
0987.540.441  huukhoai75@gmail.com
5 Lê Tiến Dũng  Chuyên viên Thanh kiểm tra, PC-XMC, Nông thôn mới.
05/10/1969 0907.186.333  letiendungbgm@gmail.com  
6 Trương Sáng   Chuyên viên
TCCB, TDTT, Đoàn đội, GDTX-CN
12/04/1970 
0168.909.7679  truongsang246@gmail.com  
7 Nguyễn Văn Vững   Chuyên viên
Xây dựng, CNTT, Thủ quỹ, YTHĐ, ANTT-ATGT  
30/08/1983 0983.775.822  nguyenvanvungpgd@gmail.com 
8 Võ Thị Tâm   Chuyên viên
Mầm non, Nữ công  
09/02/1984 
0984.188.955  vothitampgd@gmail.com
9 Nguyễn Thị Lê  Kế toán Kế toán, thiết bị
10/10/1987 
0985.010.078  nguyenthilepgd@gmail.com
10 Nguyễn Thị Thắm   Chuyên viên
Văn thư, pháp chế, thư viện, VBCC  
08/05/1989 
0987.078.149  nguyentham89.pgd@gmail.com 


TRANG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÙ GIA MẬP
ĐC: Xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0271.3727.737, Email: phonggdbugiamap@gmail.com